Με αυτό το μήνυμα θέλω να σας γνωστοποιήσω την προσήλωση στην πολιτική ποιότητας της διοίκησης της εταιρείας  μας ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.. Η διοίκηση δηλώνει τη δέσμευση της εταιρείας προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής διαχείρισης της ποιότητας στο πεδίο της ανάπτυξης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Τα βασικά σημεία της είναι τα εξής:

 • Ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη μέσω της συνεχούς βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων.
 • Συνεχής βελτίωση της αξιοπιστίας και της καινοτομικότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών, με ταυτόχρονη παρακολούθηση του κόστους υλοποίησης.
 • Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες τεχνολογικές λύσεις σε κάθε θέση εργασίας και μέτρηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης.
 • Συνεχής μέτρηση της ικανοποίησης των εργαζομένων – συνεργατών της επιχείρησης.
 • Επίτευξη των στόχων της επιχείρησης μέσα από την εδραίωση και την υποστήριξη διατμηματικών διαδικασιών, της ομαδικής εργασίας και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης.
 • Αύξηση της κερδοφορίας πωλήσεων και του κύκλου εργασιών της επιχείρησης.
 • Εδραίωση και διάδοση μέσα και έξω από τον οργανισμό των στρατηγικών στόχων και της πολιτικής της εταιρείας.
 • Τήρηση των νομοθετικών ρυθμίσεων και διατάξεων που αφορούν όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας.
 • Εναρμόνιση της λειτουργίας της επιχείρησης με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015.
 • Ανάπτυξη και υποστήριξη μακροχρόνιων σχέσεων και διατήρηση επικοινωνίας με τον πελάτη προς τη κατεύθυνση της ενημέρωσής του σχετικά με νέες λύσεις, ακόμη και μετά την εγκατάσταση του προϊόντος ή τη παροχή της υπηρεσίας.
 • Συνεχής μέτρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Νομίζω ότι όλοι συμμεριζόμαστε τους παραπάνω στόχους και για αυτό υπολογίζω  σε εσάς για την επιτευξη τους.

Με εκτίμηση

Κωστής Καγγελίδης